Greening Rotterdam's Public Spaces to Reduce Heat

Cooling Rotterdam

Rotterdam, the Netherlands

Cooling Rotterdam

Strategy for greening and cooling urban public spaces to reduce the urban heat island effect

Heat is one of Rotterdam’s urgent climate challenges. The ‘urban heat island effect’ is increasing, especially in the center and the old city districts. An important adaptation measure is the creation of shady and cool public places. The ‘Potential Cool Places 2030 Map’ makes it possible to link (and scale up) the creation of cool places with ongoing projects and initiatives.

Cool places to stay in the picture

We have mapped out which existing places remain cool (or not). A place is ‘cool’ if it has at least a 200m2 area and with a perceived temperature of <38°C during hot days. There are many opportunities for increasing cool places. We first looked at warm places that can be cooled through interventions (linked to ongoing projects). We also included potential cool places that are not public places yet but have the potential to become one.

Create more cool places to stay

To cool places, we have developed a toolbox with measures that create shade (foliage, tarps), evaporate water (fountains, plants), absorb less heat (plants, white surfaces), or offer the possibility to cool down through water (water sprinklers, swimming). By adding street furniture and improving the access and quality of for instance wide sidewalks and roadside green, opportunities arise to create new public spaces. This not only contributes to the heat mitigation strategy but also improves the spatial quality and ecology of the city.

The World Health Organization recommends a maximum distance of 300 meters for residents to reach a cool place. We made a ‘distance to cool places map’ that shows which areas exceed this 300-meter proximity. This mainly occurs in the city center, old city districts, industrial estates, and some garden-townships. Some new housing development areas seem to lack cool places, because the heath-map with perceived temperature, was made when this district was newly constructed, and the trees were not yet fully grown.

Opportunity map

For the different types of public space, we indicated measures that can cool the place or transfer it into a public space. An ‘opportunity map’ for cool public places, is developed for all 38 Rotterdam neighborhoods, to stimulate the inclusion of cool spaces in projects in the coming years. In this, areas with a distance to a cool place >300 meters are prioritized.

Financed by: Creative Industry Stimulation Fund

In cooperation with: Municipality of Rotterdam

Hitte is één van de urgente Rotterdamse klimaatopgaven. Vooral in het centrum en de oude stadswijken neemt het ‘urban heat island effect’ steeds verder toe. Een belangrijke maatregel hiervoor is het creëren van schaduwrijke en koele openbare verblijfsplekken. De ‘Potentiekaart Koele Plekken 2030’ maakt het mogelijk om binnen projecten en wijkaanpakken het creëren van koele verblijfsplekken mee te koppelen (en op te schalen).

Koele verblijfsplekken in beeld

We hebben in beeld gebracht welke bestaande verblijfsplekken al dan niet koel zijn. Een plek is koel als deze minimaal 200m2 heeft en met een gevoelstemperatuur van <38 °C tijdens hete dagen. Er liggen veel kansen voor het vergroten van het aantal koele verblijfsplekken. We hebben eerst gekeken naar warme verblijfsplekken die door middel van maatregelen (meegekoppeld binnen projecten of wijkaanpakken) koeler kunnen worden. Vervolgens hebben we ook gekeken naar potentiële koele plekken die nog geen openbare verblijfsplek zijn en danwel tot een verblijfsplek gemaakt kunnen worden, danwel tijdens hete dagen openbaar toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Creëren extra koele verblijfsplekken

Voor het verkoelen van plekken hebben we een toolbox opgesteld met maatregelen die schaduw creëren (bladerdek, schaduwdoeken), water verdampen (fonteinen, beplanting), minder warmte absorberen (beplanting, witte oppervlakten) of de mogelijkheid bieden om in het water verkoeling te zoeken (watersproeiers, zwemwater). Door straatmeubilair toe te voegen en de toegang en verblijfskwaliteit van een plek te verbeteren ontstaan kansen voor nieuwe verblijfsplekken (zoals brede stoepen en plantsoenen langs toekomstige 30km wegen). Hiermee worden niet alleen koele plekken gecreëerd, maar verbetert ook de ruimtelijke kwaliteit en de ecologie van de stad.

De World Health Organization adviseert een afstand van woningen tot een koele plek van maximaal 300 meter. We hebben een ‘afstand tot koele plekken gemaakt’ die laat zien welke gebieden een te grote afstand hebben tot openbare koele plekken. Dit betreffen vooral de centrumgebieden, oude stadswijken, bedrijventerreinen en enkele tuinwijken. Ook enkele nieuwbouwwijken (zoals Nesselande) lijken een grote afstand tot koele plekken te hebben, dit komt doordat de PETkaart met gevoelstemperaturen die de basis van deze analyse is, is gemaakt toen deze wijk net was aangelegd en de bomen nog niet volgroeid waren.

Kansenkaarten

Voor de verschillende typen openbare ruimte hebben we aangegeven welke maatregelen ingezet kunnen worden om de plek te verkoelen of tot een verblijfsplek te maken. Vooralle 38 Rotterdamse wijken is een kansenkaart gemaakt met de kansen voor koele openbare verblijfsplekken. Gebieden met een afstand tot een koele plek >300 meter hebben daarbij prioriteit. Deze kansen kunnen worden meegenomen binnen verschillende buitenruimteprojecten die de komende jaren worden uitgevoerd.

Gefinancierd door: Stimuleringsfonds creatieve industrie

In samenwerking met: Gemeente Rotterdam

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: