Amsterdam A1 and A27 Mobility Study

MIRT-onderzoek Amsterdam Oost

Amsterdam East, the Netherlands

Mobility Study Amsterdam

Regional strategies for improving the accessibility and landscape quality

The Netherlands has to remain well-accessible. This also accounts for the region east of Amsterdam, which is expected to face several bottlenecks on, and surrounding the A1 highway in the future. In order to address this mobility issue in an integrated manner, the Ministry of Infrastructure & Environment, together with the region, initiated the so-called MIRT Study (Multi-Year Programme Infrastructure, Spatial Planning and Transport). The goal of the MIRT is to address infrastructural projects in their broader spatial and economic context to develop integrated plans with broad public support.

In the analytical phase, the challenges with regards to mobility and the related assignments concerning economy, landscape, nature and water are considered integrally. This is done in collaboration with different local parties. The research aims to result in an adaptive perspective for the region that provides a set of potential measures, which should contribute to a functioning traffic flow on the highways on the East of Amsterdam, and more specific on the A1 highway between the Muiderberg and Eemnes nodes. Additionally, the measures will be assessed on their economic and spatial impact and potential.

In a series of expert sessions and regional workshops, various potential measures are explored through research-by-design. The so-called mobility ladder is deployed as a conceptual framework to include a wide variety of possible measures. The ladder considers the construction of new infrastructure to be a last resort, only to be deployed when unable to address mobility issues spatially, by providing public transport or by influencing travel behavior. Subsequently, effective measures are taken together in different, logical combinations, which together provide a foundation for possible integrated development perspectives.

For more information about this project, please visit the project page (in Dutch only): www.mirtoostkantamsterdam.nl.

Client: Dutch Ministry of Infrastructure and Environment

In cooperation with: Rijkswaterstaat, Royal Haskoning-DHV, Ecorys, Goudappel Coffeng, Rienstra Beleidsonderzoek, Paul Gerretsen

Nederland moet goed bereikbaar blijven. Dit geldt ook voor het gebied ten oosten van Amsterdam,waarvan bekend is geworden dat er in de toekomst knelpunten zullen gaan optreden op en rond de A1. Daarom is er vanuit de brede aanpak van bereikbaarheid door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een onderzoek gestart om de toekomstige problemen te onderzoeken. Het onderzoek valt binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Milieu, kortweg MIRT. Het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam beperkt zich niet tot het thema bereikbaarheid. De aanpak van het onderzoek is onderdeel van de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat rijk en regio hebben ingezet. Het idee is dat infrastructurele projecten niet langer op zichzelf staan, maar in samenhang met andere opgaven breder onderzocht moeten worden om tot integrale plannen te komen met een breed draagvlak.

In de analysefase zijn de bereikbaarheidsopgaven en de gerelateerde ruimtelijk economische opgaven en opgaven op het gebied van landschap, natuur en water in samenhang onderzocht. Hierbij is er samengewerkt met een brede groep belanghebbenden uit de regio. Het onderzoek komt tot een adaptief ontwikkelperspectief voor het gebied met een set van mogelijke oplossingen. Deze oplossingen dragen in ieder geval bij aan een goede doorstroming van het hoofdwegennet aan de oostkant van Amsterdam, met in het bijzonder de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes. De oplossingen zijn tevens beoordeeld op hun bijdrage aan het functioneren van het multimodale mobiliteitssysteem, de bijdrage aan het economisch ontwikkelingspotentieel en de bijdrage aan de opgaven op het gebied van landschap, natuur en water.

In een serie expert- en gebiedssessies zijn verschillende mogelijke oplossingen, onder andere middels ontwerpend onderzoek, breed verkend. Daarbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde mobiliteitsladder; deze is erop gericht om oplossingen breed af te wegen en om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van fysieke infrastructuur zo veel mogelijk kan worden beperkt door – in de eerste plaats – het toepassen van andere oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van OV, gedrag of ruimte. Vervolgens is verkend wat logische en effectieve combinaties van maatregelen zijn, deze zijn verder uitgewerkt tot samenhangende ontwikkelperspectieven.

Voor meer informatie over dit project: www.mirtoostkantamsterdam.nl

Opdrachtgever: Ministerie van I&M

In samenwerking met: Rijkswaterstaat, Royal Haskoning-DHV, Ecorys, Goudappel Coffeng, Rienstra Beleidsonderzoek, Paul Gerretsen

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: