Netherlands River Vision 2050

Beeld op de Rivieren 2050, Integraal Riviermanagement (IRM)

Dutch river area; Maas, Waal, IJssel and Vecht rivers

Netherlands River Vision 2050

Integrated vison development for the Netherlands river area

The various functions of the rivers and the associated spatial claims are inventoried and integrated. The study focusses on challenges and transitions for water management, shipping, water availability, ecology, urbanisation, economic development, spatial quality, cultural history, recreation, and tourism to be included in the integral ‘View on the Rivers’ perspective for 2050 with an outlook to 2100.

During the project we focus on identifying opportunities. However, not all ambitions from the various functions are compatible; sometimes strategic (and ultimately administrative) choices must be made when conflicting spatial claims lead to dilemmas. The ‘Image on the Rivers’ will be used as a compass and will within IRM be one of the building blocks for the development of preferred alternatives. We have developed an image of the river which supports and improves the functioning of the river system while enhancing and protecting its core qualities and connecting to local opportunities and ambitions.

The mapping of the many challenges, projects and ambitions is based on desk study and a series of stakeholder workshops. Because of COVID, we have developed a digital the stakeholder process, that facilitated a setting of (digitally) sitting around a map and sketching the stakeholder’s input. During a series of design workshops, we developed a series of maps at different scales (system, river branch and local) that represent various characteristics and qualities of the river system.

Client: Integral River Management (IRM), Deltaprogram Maas, Deltaprogram Rijn, Ministry of the Interior and Kingdom Relations of Netherlands (BZK)

In cooperation with: WSP and Wageningen University & Research (WUR)

Beeld op de Rivieren is een onderdeel van het programma Integraal Riviermanagement (IRM), waarin verschillende gebruiksfuncties van de rivieren en bijbehorende ruimteclaims worden geïnventariseerd en integraal worden verbonden. Opgaven en transities op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, waterbeschikbaarheid, ecologie, verstedelijking, economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en recreatie en toerisme zijn geïnventariseerd en in samenhang verkend om tot een integraal ‘Beeld op de Rivieren’ te komen. Daarbij richtten we ons op 2050 met een doorkijk naar 2100.

Bij het integraal verbinden van opgaven en ambities richten we ons op het identificeren van kansen. Uiteraard gaan niet alle wensen en ambities vanuit de verschillende gebruiksfuncties goed samen; soms moeten er strategische (en uiteindelijk bestuurlijk) keuzen worden gemaakt op plekken waar tegenstrijdige ruimteclaims tot dilemma’s leiden. Het Beeld op de rivieren maakt deze dilemma’s en concurrerende ruimteclaims inzichtelijk.

Het ‘Beeld op de Rivieren’ zal worden ingezet als een richtinggevend kompas en zal binnen IRM worden ingezet als één van de bouwstenen voor het ontwerpen van de Kansrijke Alternatieven. We hebben een rivierbeeld ontwikkeld wat past bij de werking van het riviersysteem en inzet op het verbinden van schalen en kernkwaliteiten met lokale kansen en ambities op (deel-)trajecten van de rivieren.

Bij het in kaart brengen van de vele opgaven ambities en ruimteclaims staan werksessies met stakeholders centraal. Vanwege COVID hebben we het stakeholderproces digitaal vormgegeven, daarbij hebben we zoals altijd (zij het digitaal) rond de kaart gezeten en de input van gebiedspartijen ingetekend. In een reeks ontwerpateliers is gewerkt aan een serie kaarten op verschillende schaalniveaus (systeem, riviertaktraject en lokaal) die verschillende kenmerken en kwaliteiten van het rivierensysteem verbeelden.

Het Beeld op de Rivieren vormt één van de bouwstenen voor het ontwerpen van Kansrijke Alternatieven. Het Beeld is opgesteld met input van vele belanghebbenden en schetst een mogelijk toekomstperspectief. Daarbij is gekeken naar 2050, met een doorkijk naar 2100. De geschetste ontwikkelrichtingen sluiten aan op bestaande karakteristieken en ambities, waarbij de noodzakelijke bestuurlijke vraagstukken worden voorgelegd.

Opdrachtgever: Integraal Riviermanagement (IRM), Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Rijn, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In samenwerking met: WSP en Wageningen University & Research (WUR)

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: