Werkendam Harbor Vision

Integrale gebiedsvisie voor de Merwedeoevers (MIRT pilot)

Werkendam, The Netherlands

Werkendam Harbor

Persective for harbor extension, climate adaptation and nature development

The Municipality of Altena is located at the river Merwede, which is an important shipping corridor with connections to Antwerp, Rotterdam and Duisburg. Due to this favourable location at the river, a leading and innovative maritime cluster developed in Werkendam. By now, the harbour has reached its capacity and possibilities to extend the harbour in the future are being explored.

This is not an isolated challenge: different tasks from the municipality, the federal government, the provinces and the water board collide in this area. There is a sever flood risk management task, insufficient depth of the waterway, demand for overnight mooring places for shipping, a task for water quality (KRW). Next to that there are ambitions with regard to nature development and the ambition to improve the connectivity of the village fronts with the river as well as to utilize the recreational potential of the nearby National Park the Biesbosch.

Together with the municipality, Defacto developed an integrated cohesive vision for the area, which connects the different challenges of different stakeholders from the national, regional and local level. This integrated future perspective has been developed in work sessions with multi-disciplinary experts and stakeholders. Together, opportunities for the integrated vision as well as a timeline indicating a phased development and investment agenda is developed.

The vision of the area adheres the improvement of functions and available qualities along the river. In the harbour, this includes the combination of the dike reinforcement with the extension of the harbour and the strengthening of the maritime cluster, with a focus on innovation and sustainability. On the trajectory between Woudrichem and Werkendam, the natural values of the flood plain and the opportunities for recreation are strengthened. By combining room for the river principles with a natural flow channel, longitudinal dams and an integrated riverwards dike enforcement, additional space is created for nature, improved water quality, recreation, overnight mooring places and a recreational bike path along the river. This unlocks the opportunity to improve the relation between the river and the village front.

Client: Municipality of Altena
In cooperation with: Lievense

De gemeente Altena ligt langs de rivier de Merwede een belangrijke corridor voor de scheepvaart met verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en Duisburg. Deze gunstige positie langs de rivier heeft ertoe geleid dat zich in Werkendam een vooraanstaand en innovatief scheepvaartcluster heeft gevormd. Inmiddels is de haven vol en wordt er gekeken naar mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding.

Deze opgave staat niet op zichzelf: in dit gebied komen veel verschillende opgaven vanuit de gemeente, het Rijk, de provincies en het Waterschap samen. Zo is er een waterveiligheidsopgave, onvoldoende diepgang van de vaarweg, behoefte aan meer overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart, een waterkwaliteitsopgave (KRW), een natuurambitie en de ambitie om het dorpsfront van Werkendam beter te verbinden met de rivier en het recreatieve potentieel van de nabijgelegen Biesbosch beter te benutten.

Samen met de Gemeente heeft Defacto een samenhangende gebiedsvisie opgesteld voor de gemeente Altena, waarbij de verschillende opgaven van de verschillende partijen op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn verbonden. In werksessies is met verschillende experts en stakeholders gewerkt aan dit integrale toekomstbeeld. Daarbij is gezamenlijk gekeken naar de kansen die het integrale toekomstbeeld dit gebied kan bieden en een tijdlijn opgesteld die laat zien hoe verschillende onderdelen van de visie in tijd samenhangen.

De gebiedsvisie gaat uit van een versterking van de gebruiksfuncties en aanwezige kwaliteiten langs de rivier. Bij de haven gaat dit om dijkversterking gecombineerd met uitbreiding van de haven en versterking van het maritieme cluster, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Op het traject tussen Woudrichem en Werkendam worden de natuurwaarden in de uiterwaard en de kansen voor recreatie versterkt. Door een combinatie van rivierverruiming met nevengeulen en langsdammen en een integrale rivierwaartse dijkversterking ontstaat er ruimte voor natuur, verbeterde waterkwaliteit, recreatie, overnachtingshavens en een recreatief fietspad langs de rivier. Daarbij ontstaan er kansen om meteen ook de relatie van de dorpsfronten met de rivier te versterken.

Opdrachtgever: Gemeente Altena

In samenwerking met: Lievense

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: