UNESCO World Heritage Site Kinderdijk

Gebiedsperspectief Kinderdijk - Alblasserdam

Kinderdijk-Alblasserdam, The Netherlands

Kinderdijk Tourism Strategy

Kinderdijk design vision and strategy 2040, combining visitor management, flood risk, and ecology

Kinderdijk is a unique place in which UNESCO world heritage, an engineered water management system, maritime top locations, special nature areas and historic living cores come together. The growth of the international tourism is notable in Kinderdijk and puts pressure on the balance between the quality of life and tourism. Measures are necessary to ensure the quality of life of Kinderdijk while making use of spatial-economic opportunities.

Kinderdijk, including the world heritage, is located in the municipalities of Molenland and Alblasserdam. But also other parties are concerned with the heritage site, like the Province of South-Holland, the water board Rivierenland, the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE) and the foundation world heritage Kinderdijk. All of them have developed visions, ideas and plans during the past years, sometimes together, sometimes on their own initiative, which all have influence on the heritage. However, a collective perspective for the future is missing, which is why it has been worked on an integral area perspective.

With the use of analyses and work sessions, Defacto developed the future image as one of the building blocks of the area perspective. In the process it has been explored, which future developments are possible on the long term for the world heritage, how visitors move through the area (now and in the future) and what spatial-economic opportunities can be cashed. A good balance between quality of life, accessibility, ecology, potential for recreation, spatial quality, water safety and economic development was central in this exploration.

On the short term, Kinderdijk has to improve its accessibility. That way, the area perspective presents itself as a robust set of measures for the short term. But also a wider thematic range and the longer term have been investigated in this area perspective; matching opportunities (e.g. between area development and dike enforcement) and development directions for the world heritage have been explored for the long term till 2030.

Client: Province South-Holland, Municipality of Molenland, Municipality of Alblasserdam, Water board Rivierenland

Kinderdijk is een unieke plek waar UNESCO-werelderfgoed, een ingenieus watermanagement systeem, maritieme toplocaties, bijzondere natuurgebieden en historische woonkernen samenkomen. De groei van het internationale toerisme is in Kinderdijk merkbaar en zetten de balans tussen leefbaarheid en toerisme onder druk, er zijn maatregelen nodig om de leefbaarheid van Kinderdijk te borgen en ruimtelijk- economische kansen te benutten.

Kinderdijk, inclusief Werelderfgoed, ligt in de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. Maar ook andere partijen zijn bij het erfgoed betrokken, zoals de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Allemaal hebben ze, soms samen, soms op eigen initiatief, de afgelopen jaren visies, ideeën en plannen ontwikkeld, die invloed hebben op het erfgoed. Maar een gezamenlijk perspectief op de toekomst ontbrak, daarom is er gewerkt aan een integraal gebiedsperspectief.

Middels analyse en werksessies heeft Defacto met het toekomstbeeld een van de bouwstenen voor het gebiedsperspectief ontwikkeld. Daarbij is verkend welke toekomstige ontwikkelrichtingen er op de lange termijn denkbaar zijn voor het werelderfgoed, hoe bezoekers (nu en in de toekomst) door het gebied bewegen en welke ruimtelijk-economische kansen kunnen worden verzilverd. Hierbij staat de zoektocht naar een goede balans tussen leefbaarheid, bereikbaarheid, ecologie, recreatief potentieel, ruimtelijke kwaliteit, waterveiligheid en economische ontwikkeling centraal.

Op de korte termijn moet Kinderdijk moet een bereikbaarheidsslag (voor een deel een inhaalslag) maken. Daarmee tekent dit gebiedsperspectief zich af als een robuust maatregelenpakket voor de korte termijn. Maar het gebiedsperspectief kijkt ook breder en verder; zo zijn ook ruimtelijke koppelkansen (bijvoorbeeld tussen gebiedsontwikkeling en dijkversterking) en ontwikkelingsrichtingen voor het werelderfgoed voor de langere termijn tot 2030 verkend.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Molenlanden, Gemeente Alblasserdam, Waterschap Rivierenland

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: